Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť frogfoot, s. r. o., so sídlom: Úžiny 1, 831 06 Bratislava, IČO: 44 189 699, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 52514/B vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky tieto všeobecné obchodné podmienky:

Čl. I

Definície pojmov

Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok budú mať pojmu začínajúce veľkým písmenom nasledovný význam:

 • Dodávateľ“ znamená spoločnosť frogfoot, s. r. o., so sídlom: Úžiny 1, 831 06 Bratislava, IČO: 44 189 699, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 52514/B, DIČ 2022621040, IČ DPH SK2022621040;
 • Elektronický obsah“ znamená magazín s obchodným názvom „FEMINITY“ vyhotovený elektronickej forme (vo formáte „.pdf“), ktorý je Klientovi poskytnutý inak ako na hmotnom nosiči, a to trvalo uchovateľným spôsobom, umožňujúcim jeho použitie v budúcnosti počas časovo neobmedzeného obdobia;
 • Klient“ znamená Spotrebiteľ alebo Podnikateľ, ako druhá zmluvná strana Zmluvy, odlišná od Dodávateľa;
 • Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov alebo iný právny predpis, ktorý tento zákon nahradí, v účinnom znení;
 • Objednávka“ znamená návrh Klienta adresovaný Dodávateľovi najmä prostredníctvom Webovej stránky na uzavretie Zmluvy (t.j. na dodanie Printového magazínu a/alebo poskytnutie Elektronického obsahu);
 • Odplata“ znamená odmenu Dodávateľa za dodanie Printového magazínu a/alebo poskytnutie Elektronického obsahu;
 • Podnikateľ“ znamená:
  • a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

a zároveň táto osoba nakupuje Printový magazín a/alebo je jej poskytovaný Elektronický obsah od Dodávateľa, t.j. uzatvorila Zmluvu s Dodávateľom alebo má záujem o uzavretie Zmluvy s Dodávateľom, aj keď k uzatvoreniu Zmluvy nakoniec nedošlo;

 • Printový magazín“ znamená printové vydanie magazínu s obchodným názvom „FEMINITY“, ktorý je periodickou tlačou v zmysle zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon);
 • Spotrebiteľ“ znamená fyzickú osobu, ktorá nakupuje Printový magazín a/alebo je jej poskytovaný Elektronický obsah od Dodávateľa (t.j. uzatvorila Zmluvu s Dodávateľom alebo má resp. mala záujem o uzatvorenie Zmluvy s Dodávateľom, aj keď k uzatvoreniu Zmluvy nakoniec nedošlo), a takto dodaný Printový magazín a/alebo poskytnutý Elektronický obsah mu neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania;
 • VOP“ znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky vydané Dodávateľom;
 • Webová stránka“ znamená nasledovnú internetovú stránku [*];
 • Zákon č. 102/2014 Z. z.“ znamená zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo iný právny predpis, ktorý tento zákon nahradí, v účinnom znení;
 • Zákon č. 22/2004 Z. z.“ znamená zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.;
 • Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“ znamená zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo iný právny predpis, ktorý tento zákon nahradí, v účinnom znení;
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa“ znamená zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov alebo iný právny predpis, ktorý tento zákon nahradí, v účinnom znení;
 • Zmluva“ znamená každú jednotlivú:
  • a) kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Dodávateľa dodať požadované množstvo a vydanie Printového magazínu druhej zmluvnej strane – Klientovi a záväzok Klienta zaplatiť Dodávateľovi Odplatu a
  • b) zmluvu o poskytnutí Elektronického obsahu, predmetom ktorej je záväzok Dodávateľa poskytnúť Elektronický obsah druhej zmluvnej strane – Klientovi a záväzok Klienta zaplatiť Dodávateľovi Odplatu,

ako aj kombinácia týchto zmlúv; pričom v prípade zmluvy podľa písm. a) a b) definície tohto pojmu sa nejedná o pravidelné dodávanie Printového magazínu (resp. Elektronického obsahu) formou tzv. „predplatného“, ale sa zmluva uzatvára vždy samostatne ku Klientom požadovanému číslu Printového magazínu (resp. Elektronického obsahu).

Čl. II

Všeobecné ustanovenia

 1. Podmienky uvedené v týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. VOP upravujú aj vzťahy pred vstupom do záväzkového vzťahu založeného Zmluvou, vrátane vzťahov po skončení záväzkového vzťahu založeného Zmluvou.
 2. Prípadné odchylné dojednania písomnej Zmluvy majú prednosť pred dojednaniami obsiahnutými v týchto VOP.
 3. Tieto VOP sú dostupné na Webovej stránke a ich odsúhlasenie je predpokladom, ako aj podmienkou, pre uzavretie Zmluvy.
 4. Dodávateľ má právo jednostranne meniť VOP najmä z dôvodov zmeny obchodnej politiky, zmeny vývoja/situácie na trhu alebo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmenu a jej účinnosť oznámi Dodávateľ Klientom zverejnením na Webovej stránke. Za vyjadrenie súhlasu s novým znením VOP sa považuje najmä prejav vôle Klienta spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v právnom vzťahu s Dodávateľom (najmä uzatvorenie novej Zmluvy s Dodávateľom v čase účinnosti nových VOP a pod.). Záväzkové vzťahy vzniknuté pred účinnosťou zmeny VOP sa riadia až do ich ukončenia znením VOP platným v čase uzavretia príslušnej Zmluvy.
 5. Zamestnanci Dodávateľa nie sú oprávnení dojednávať vedľajšie dohody alebo poskytovať ústne potvrdenia nad rámec týchto VOP alebo písomných Zmlúv, ak v týchto VOP alebo v príslušnej Zmluve nie je výslovne uvedené inak.
 6. Ustanovenia týchto VOP sa uplatnia na právne vzťahy medzi Dodávateľom a Spotrebiteľom, pokiaľ:
  • a) osobitné ustanovenia týchto VOP týkajúce sa výlučne Spotrebiteľov neustanovujú inak (najmä čl. IV, IVa, VII, X, XI, XIII, XV)
  • b) uplatnenie ustanovení VOP pripúšťa povaha právneho vzťahu medzi Dodávateľom a Spotrebiteľom,
  • c) uplatnenie ustanovení VOP na spotrebiteľský právny vzťah neodporuje právnej úprave,
  • d) ustanovenia VOP nespôsobujú hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech Spotrebiteľa.
 7. Ustanovenia týchto VOP týkajúce sa Spotrebiteľa (najmä čl. IV, IVa, VII, X, XI, XIII, XV) sa nepoužijú na Zmluvu, ktorej účastníkom je popri Dodávateľovi iný Podnikateľ.
 8. Orgánom dozoru a dohľadu nad zachovávaním zákonnosti konania Dodávateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava.
 9. Ďalšie kontaktné údaje na Dodávateľa sú:
  • a) tel. č.: +421 911 457 417
  • b) e-mail: info@feminity.sk
  • c) zodpovedná osoba: Monika Kadlecová

Adresa Dodávateľa zapísaná v príslušnom Obchodnom registri (Úžiny 1, 831 06 Bratislava) zároveň slúži ako adresa na podávanie sťažností alebo iných podnetov a na ktorej môže Spotrebiteľ uplatniť reklamáciu Printového magazínu alebo Elektronického obsahu.

Čl. III

Uzatvorenie Zmluvy

 1. Klient je oprávnený požiadať Dodávateľa o dodanie Printového magazínu a/alebo poskytnutie Elektronického obsahu Objednávkou, vykonanou prostredníctvom Webovej stránky.
 2. V Objednávke Klient o.i. špecifikuje aj požadované množstvo a druh (najmä číslo resp. vydanie) Printového magazínu a/alebo rozsah Elektronického obsahu, o ktoré má záujem; pričom v závislosti od tohto množstva a druhu Printového magazínu resp. rozsahu Elektronického obsahu oznámi Dodávateľ pred uskutočnením t.j. dokončením Objednávky konečnú výšku Odplaty (vrátane všetkých daní a poplatkov). Za oznámenie o konečnej výške Odplaty sa považuje aj zobrazenie jej celkovej výšky v závere Objednávky neprehliadnuteľným spôsobom tak, aby mal Klient dostatok času sa slobodne rozhodnúť či Objednávku pri danej celkovej výške Odplaty uskutoční alebo nie.
 3. Prostredníctvom Objednávky nie je možné požadovať dodanie Printového magazínu formou tzv. „predplatného“.
 4. Po:
  • a) zadaní požadovaných osobných údajov Klienta a iných údajov označených na Webovej stránke v príslušnej časti Objednávky ako „povinné“ (prípadne iným prívlastkom obdobného významu),
  • b) prijatí resp. odsúhlasení týchto VOP,
  • c) kliknutí na tlačidlo označené jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že uskutočnenie Objednávky zahŕňa povinnosť Klienta zaplatiť Odplatu v oznámenej výške (najmä označenie ako „objednávka s povinnosťou platby“ a pod. ),

sa považuje za návrh Klienta na uzavretie Zmluvy (prostredníctvom Objednávky) doručený Dodávateľovi; pričom prijatie takého návrhu Dodávateľ Klientovi bez zbytočného odkladu potvrdí najmä prostredníctvom akceptačného e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Po prijatí návrhu na uzavretie Zmluvy Dodávateľom je (i) Klient povinný uhradiť dohodnutú Odplatu a (ii) Dodávateľ povinný dodať klientovi Printový magazín a/alebo poskytnúť Elektronický obsah, a to za podmienok podľa týchto VOP.

5. Objednávku je na základe individuálnej dohody s Dodávateľom možné vo výnimočných prípadoch vykonať aj inak ako prostredníctvom Webovej stránky.

Čl. IV

Osobitné ustanovenia Zmluvy uzatvorenej so Spotrebiteľom

 1. Dodávateľ ešte pred tým, ako uzatvoril Zmluvu so Spotrebiteľom alebo pred tým, ako Spotrebiteľ uskutočnil Objednávku podľa týchto VOP, informoval Spotrebiteľa, a to prostredníctvom týchto VOP, Webovej stránky a iných dokumentov vopred prístupných Spotrebiteľovi, o:
  • a) hlavných vlastnostiach Printového magazínu a/alebo Elektronického obsahu v rozsahu primeranom Printovému magazínu alebo Elektronickému obsahu,
  • b) obchodnom mene, sídle a ďalších kontaktných údajoch Dodávateľa,
  • c) Odplate za Printový magazín a/alebo Elektronický obsah, vrátane DPH, a ak Odplatu nemožno vopred určiť, o spôsobe akým sa vypočíta,
  • d) platobných a dodacích podmienkach,
  • e) postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Spotrebiteľov,
  • f) možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov.
 2. Pred uzatvorením Zmluvy na diaľku alebo pred tým, než Spotrebiteľ zaslal Objednávku na uzatvorenie takejto Zmluvy podľa týchto VOP, Dodávateľ ho informoval spôsobom podľa odseku 1. tohto článku VOP. aj o:
  • a) práve Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Zmluvy,
  • b) o kompatibilite Elektronického obsahu s hardvérom a softvérom,
  • c) okolnostiach, za ktorých Spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od Zmluvy,
  • d) prípadnú existencii príslušných kódexov správania,
  • e) minimálnej dĺžke trvania záväzkov Spotrebiteľa vyplývajúcich zo Zmluvy, ak zo Zmluvy vyplýva pre Spotrebiteľa taký záväzok.
 3. Bezodkladne po uzatvorení Zmluvy na diaľku, najneskôr spolu s dodaním Printového magazínu alebo spolu s poskytnutím Elektronického obsahu, poskytne Dodávateľ Spotrebiteľovi potvrdenie o uzatvorení Zmluvy, a to písomne prostredníctvom akceptačného e-mailu, prípadne na inom trvanlivom nosiči. Súčasťou potvrdenia môžu byť aj informácie podľa ods. 1 a ods. 2 tohto článku VOP, ak ich už Dodávateľ neposkytol skôr.

Čl. IVa

Poučenie a súhlas Spotrebiteľa s poskytnutím Elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy

 1. Ak má byť na základe Zmluvy Spotrebiteľovi poskytnutý Elektronický obsah, nie je Dodávateľ povinný poskytnúť Spotrebiteľovi Elektronický obsah pred uplynutím 14-dennej lehoty na odstúpenie od príslušnej Zmluvy podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. s výnimkou, ak Spotrebiteľ udelí Dodávateľovi svoj výslovný súhlas s poskytnutím Elektronického obsahu aj pred uplynutím takej lehoty.
 2. Dodávateľ umožní Spotrebiteľovi pri Objednávke prostredníctvom Webovej stránky udeliť Dodávateľovi súhlas s poskytnutím Elektronického obsahu pred uplynutím 14-dennej lehoty na odstúpenie od príslušnej Zmluvy podľa Zákona č. 102/2014 Z. z.
 3. V prípade udelenia súhlasu Spotrebiteľa podľa odseku 2. tohto článku VOP Spotrebiteľ stráca právo odstúpiť od príslušnej Zmluvy bez udania dôvodu v 14-dennej lehote podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. a Dodávateľ je povinný dodať Elektronický obsah Spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu v súlade s čl. VIII. týchto VOP. Spoločne s udelením súhlasu podľa odseku 2. tohto článku VOP Spotrebiteľ zároveň vyhlási, že bol poučený o strate práva na odstúpenie podľa tohto odseku VOP.

Čl. V

Niektoré ustanovenia o Zmluve

 1. Zmluva je vyhotovená v Slovenskom jazyku.
 2. Zmluvu možno meniť len základe dohody oboch zmluvných strán.
 3. Spotrebiteľovi nebudú zo strany Dodávateľa účtované žiadne poplatky spojené s uzatvorením Zmluvy podľa Zákona č. 102/2014 Z. z.; tým nie sú dotknuté napríklad poplatky mobilných operátorov, poštových služieb alebo poskytovateľa internetového pripojenia, hradené v súvislosti s uzatvorením Zmluvy Klientom, ktorým je Spotrebiteľ.
 4. Spory vzniknuté na základe Zmlúv budú riešené podľa platného a účinného práva Slovenskej republiky pred súdmi Slovenskej republiky; tým nie je dotknuté právo Spotrebiteľa na alternatívne riešenie sporov podľa čl. XIII týchto VOP.

Čl. VI

Zrušenie Zmluvy

 1. Zmluvu je možné zrušiť resp. Zmluva zaniká:
  • a) splnením Zmluvy,
  • b) odstúpením od Zmluvy,
  • c) smrťou alebo zánikom Zmluvnej strany,
  • d) omeškaním Klienta s úhradou Odplaty (čl. IX odsek 7. týchto VOP).
 2. Dodávateľ je od Zmluvy oprávnený odstúpiť, ak mu to právne predpisy umožňujú ako aj z dôvodov uvedených v týchto VOP.
 3. Spotrebiteľ, ktorý s Dodávateľom uzatvoril Zmluvu podľa Zákona č. 102/2014 Z. z., je od Zmluvy oprávnený odstúpiť postupom podľa čl. VII týchto VOP, avšak výlučne iba vo vzťahu k poskytnutému Elektronickému obsahu.

Čl. VII

Odstúpenie od Zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 102/2014 Z. z.

 1. Spotrebiteľ nie je:
  • a) podľa § 7 ods. 6 písm. j) Zákona č. 102/2014 Z. z., oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je dodanie Printového magazínu (ako periodickej tlače nedodávanej formou predplatného) a
  • b) podľa § 7 ods. 6 písm. l) Zákona č. 102/2014 Z. z., oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie Elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak bol poskytnutý s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy.
 2. Vo vzťahu k Zmluve, ktorej predmetom je poskytnutie Elektronického obsahu (resp. príslušnej časti Zmluvy), je Spotrebiteľ, ktorý s Dodávateľom uzatvoril takú Zmluvu výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán (najmä prostredníctvom Webovej stránky) podľa Zákona č. 102/2014 Z. z., oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od takej Zmluvy (resp. časti Zmluvy v rozsahu poskytnutia Elektronického obsahu) do 14 dní odo dňa uzavretia takej Zmluvy.
 3. V prípade, ak Spotrebiteľ riadne, v súlade so Zákonom č. 102/2014 Z. z. a týmito VOP uplatní svoje právo na odstúpenie od Zmluvy na poskytnutie Elektronického obsahu a na základe takej Zmluvy bol Spotrebiteľovi okrem Elektronického obsahu dodaný aj Printový magazín, zaniká taká Zmluva iba v rozsahu poskytnutia Elektronického obsahu a v rozsahu týkajúcom sa dodania Printového magazínu zostáva aj naďalej v platnosti [s ohľadom na odsek 1. písm. a) tohto článku VOP].
 4. Pre účely splnenia prípadnej povinnosti Dodávateľa vrátiť Spotrebiteľovi časť Odplaty za poskytnutie Elektronického obsahu v prípade platného odstúpenia Spotrebiteľa od Zmluvy podľa tohto článku VOP, ak z Objednávky nie je možné jednoznačne určiť výšku Odplaty za poskytnutie Elektronického obsahu z dôvodu, že Elektronický obsah bol na základe Objednávky poskytnutý spoločne s Printovým magazínom za jednotnú Odplatu, určí sa časť Odplaty za Elektronický magazín v závislosti od výšky (i) celkovej Odplaty a (ii) odplaty, ktorú by Spotrebiteľ bol povinný uhradiť, ak by si v čase uskutočnenia Objednávky objednal výlučne iba dodanie Printového magazínu (bez poskytnutia Elektronického obsahu).
 5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie Elektronického obsahu, ak bol Elektronický obsah poskytnutý s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy (viac v čl. IVa týchto VOP).
 6. Odstúpiť od Zmluvy v súlade s týmto článkom VOP možno písomne alebo, ak bola Zmluva uzatvorená ústne, na odstúpenie od Zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Spotrebiteľa vyjadrujúce vôľu Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy; v tomto prípade však znáša Spotrebiteľ dôkazné bremeno ohľadom preukázania zachovania lehoty a prejavu vôle odstúpiť od Zmluvy. Spotrebiteľ môže na odstúpenie od Zmluvy použiť aj formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade využitia formulára na odstúpenie podľa predchádzajúcej vety je Dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu po prijatí odstúpenia od Zmluvy poskytnúť o tom Spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.
 7. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Dodávateľovi najneskôr v posledný deň lehoty podľa odseku 2. tohto článku VOP.
 8. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Spotrebiteľ.
 9. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy výlučne však iba v súvislosti s poskytnutím Elektronického obsahu. Platby sa vrátia rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. VIII

Dodacie podmienky

1.Po uzatvorení Zmluvy a úhrade Odplaty podľa čl. IX odsek 3. týchto VOP bude Klientovi:

 • a) Printový magazín dodaný doručením Printového magazínu na adresu, ktorú si Klient zvolil ako dodaciu adresu v rámci Objednávky, pričom Printový magazín môže dodať Dodávateľom určená osoba resp. Dodávateľom určený alebo Klientom v rámci Objednávky zvolený doručovateľ. Náklady na dopravu Printového magazínu na miesto určené Klientom znáša Klient, do výšky, ako táto výška vyplýva z Objednávky; pričom výška nákladov na dopravu znášaných Klientom bude pred uskutočnením Objednávky Klientovi včas oznámená, a to tak, aby sa Klient mal možnosť slobodne rozhodnúť či takúto výšku nákladov akceptuje alebo nie. Dodávateľ sa zaväzuje odoslať Printový magazín Klientovi bez zbytočného odkladu po úhrade Odplaty; pričom v prípade Klienta, ktorým je spotrebiteľ lehota dodania v žiadnom prípade nepresiahne 30 dní a
 • b) Elektronický obsah dodaný vo formáte nasledovným spôsobom:
  • i. Dodávateľ zabezpečí aby mal Klient možnosť jednorazovo si stiahnuť Elektronický obsah zo serveru prevádzkovaného Dodávateľom alebo treťou stranou (najmä nie však výlučne doručením emailovej správy s unikátnym jednorazovým odkazom, prostredníctvom ktorého si Klient bude môcť jednorazovo stiahnuť Elektronický obsah, pričom po stiahnutí Elektronického obsahu Klientom sa tento jednorazový odkaz deaktivuje a pod.) alebo
  • ii. Dodávateľ doručí Elektronický obsah Klientov vo formáte „.pdf“ ako prílohu emailovej správy alebo
  • iii. iným vhodným a primeraným spôsobom;

pričom Dodávateľ sa zaväzuje dodať Elektronický obsah Klientovi bez zbytočného odkladu, avšak vo vzťahu k Spotrebiteľovi, ktorý neudelil súhlas v súlade s odsekom 2. čl. IVa týchto VOP a neuskutočnil vyhlásenie v súlade s odsekom 3. čl. IVa týchto VOP nie je Dodávateľ povinný poskytnúť Elektronický obsah pred uplynutím 14-dennej lehoty na odstúpenie od príslušnej Zmluvy bez udania dôvodu v súlade so Zákonom 102/2014 Z. z. 

2. Elektronický obsah je poskytovaný vo formáte Portable Document Format (PDF) je možné ho otvárať na rôznych zariadeniach, s rozličným operačným systémom. Pre každý operačný systém existuje viacero dostupných softvérov, ktoré umožňujú zobrazovanie PDF. Tieto aplikácie môžu byť poskytované používateľom k inštalácií do zariadenia zdarma alebo za finančnú odplatu poskytovateľovi softvéru.

3. Kompatibilita Elektronického obsahu so softvérom potrebným na otvorenie/spustenie Elektronického obsahu:

 • a) pre zariadenia s operačným systémom Windows: Adobe Acrobat Reader (Win XP, 7, 8.1,10), Sumatra PDF (Win XP,  7,  8.1, 10), Expert PDF reader (Win 7,  8.1, 10), Nitro Free PDF Reader (Win XP,  7,  8.1, 10), Foxit Reader (Win XP, 7, 8.1, 10) a iné;
 • b) pre zariadenia s operačným systémom MacOS: Adobe Reader For Mac, PDF Element, PDF Reader, PDF Professional, Skim, Foxit PDF Reader a iné;
 • c) pre zariadenia s operačným systémom Linux: PDF Studio, Master PDF editor, LibreOffice Draw, Okular, Scribus, Foxit Reader a iné;
 • d) pre zariadenia s operačným systémom Android: Adobe Acrobat Reader, Xodo PDF reader and Editor, Google PDF viewer, Foxit PDF Reader and Convertor, EbookDroid, WPS OFFICE + PDF, PDF Reader Classic, PDF Viewer a iné;
 • e) pre zariadenia s operačným systémom iOS: Adobe Acrobat Reader, Foxit PDF Reader, Books (pre iOS 12 a starší = iBooks), PDF reader, Google Play Books, Xodo PDF Pro a iné;
 • f) Pre otvorenie/spustenie Elektronického obsahu vo formáte PDF môžete použiť aj internetové prehliadače – Google Chrome (verzia 8.0.552 a novšia), Mozzila Firefox (verzia 19.0. a novšia), Edge (od svojej existencie) a iné.

Čl. IX

Platobné podmienky

 1. Odplata (vrátane všetkých daní a poplatkov) za Printový magazín a/alebo Elektronický obsah je určená v závislosti od množstva a čísla vydania Printového magazínu resp. rozsahu Elektronického obsahu požadovaného Klientom a Dodávateľ ju oznámi Klientovi pred uskutočnením/dokončením Objednávky tak, ako to vyplýva z čl. III. odsek 2. týchto VOP.
 2. Podmienkou dodania Printového magazínu a/alebo poskytnutia Elektronického obsahu je úhrada Odplaty Klientom v celej výške, ak z ustanovení týchto VOP nevyplýva inak.
 3. Odplatu Klient uhradí prostredníctvom debetnej alebo kreditnej karty s použitím platobnej brány určenej Dodávateľom prípadne iným spôsobom, ktorý Dodávateľ Klientovi umožní. Odplata sa považuje za uhradenú momentom pripísania príslušnej Odplaty na bankový účet Dodávateľa, alebo po identifikácii úhrady Odplaty realizovanej prostredníctvom platobnej brány, ak takúto možnosť platobná brána umožňuje.
 4. Klientovi bude poskytnutý Elektronický obsah a/alebo odoslaný Printový magazín najskôr v deň úhrady Odplaty v súlade s odsekom 3. tohto článku VOP.
 5. O čas omeškania Klienta s úhradou akejkoľvek časti Odplaty sa primerane predlžujú aj všetky termíny dodania na strane Dodávateľa.
 6. Ak je Klient v omeškaní so zaplatením Odplaty (alebo akejkoľvek jej časti), má Dodávateľ popri zákonných nárokoch aj právo na odstúpenie od Zmluvy, ak omeškanie Klienta trvá viac ako 3 pracovné dni.
 7. V prípade, ak je Klient v omeškaní s úhradou Odplaty v súlade s odsekom 3. tohto článku VOP o viac ako 10 pracovných dní, príslušná Zmluva automaticky zaniká.

Čl. X

Reklamačný poriadok pre Spotrebiteľa

 1. Dodávateľ vyhlasuje, že Printový magazín a/alebo Elektronický obsah bude poskytovať v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na ich povahu, účel a Odmenu za ich poskytovanie.  
 2. V prípade vady Printového magazínu alebo Elektronického obsahu môže Spotrebiteľ požadovať výmenu Printového magazínu za nové vydanie Printového magazínu bez vád resp. dodanie nového Elektronického obsahu bez vád.
 3. Spotrebiteľ môže podať reklamáciu písomne alebo elektronickou poštou na adrese Dodávateľa uvedenej v čl. II odsek 9. týchto VOP. Reklamačné konanie sa začína podaním reklamácie a končí sa jej vybavením v zákonom stanovenej lehote.
 4. Z reklamácie musí byť zrejmé:
  • a) kto reklamáciu podáva,
  • b) predmet reklamácie, najmä označenie Printového magazínu alebo Elektronického obsahu, ktorej vady Spotrebiteľ vytýka,
  • c) špecifikácia vady Printového magazínu alebo Elektronického obsahu,
  • d) komu je reklamácia adresovaná,
  • e) dátum podania reklamácie,
  • f) podpis Spotrebiteľa (ak je reklamácia podávaná v listinnej podobe).
  • Reklamáciu, ktorá nespĺňa vyššie uvedené náležitosti, nie je Dodávateľ povinný vybaviť; v takom prípade najmä Dodávateľ vyzve Spotrebiteľa na odstránenie vád uplatnenej reklamácie.
 5. Pri reklamácii je Spotrebiteľ povinný:
  • a) predložiť doklad o kúpe (resp. potvrdenie o úhrade Odplaty), prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že Printový magazín resp. Elektronický obsah bol kúpený Spotrebiteľom u Dodávateľa a
  • b) odovzdať Dodávateľovi Printový magazín v prípade uplatnenia reklamácie Printového magazínu.
 6. Reklamáciu Dodávateľ vybaví bez zbytočného odkladu s prihliadnutím na povahu vytknutej vady; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 7. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie uznanej reklamácie má Spotrebiteľ právo od Zmluvy odstúpiť. Márne uplynutie lehoty na vybavenie reklamácie nezakladá domnienku existencie reklamovanej vady ani prípadné nároky Spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady.
 8. Dodávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Dodávateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, a to na e-mailovú adresu Klienta, prípadne na inú adresu, ktorá mu je známa.
 9. Dodávateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Čl. XI

Sťažnosti a iné podnety

 1. Ak Spotrebiteľ doručí Dodávateľovi podanie, ktoré podľa obsahu nie je reklamáciou, ale možno ho považovať za sťažnosť alebo iný podnet súvisiaci najmä so Zmluvou alebo činnosťou Dodávateľa, zašle Dodávateľ Spotrebiteľovi odpoveď do 15 dní odo dňa doručenia podania.
 2. Sťažnosť alebo podnet je možné Dodávateľovi doručiť elektronickou poštou alebo prostredníctvom listovej zásielky na adrese Dodávateľa uvedenej v čl. II odseku 9. týchto VOP. Sťažnosť alebo podnet musí obsahovať údaje Spotrebiteľa, údaje Dodávateľa, opísanie skutočností, voči ktorým sťažnosť alebo podnet smerujú, čo Spotrebiteľ sťažnosťou alebo podnetom žiada, dátum a podpis Spotrebiteľa.
 3. Odpoveď na sťažnosť bude Spotrebiteľovi zaslaná písomne poštou alebo e-mailom, ak je Dodávateľovi známy, alebo spôsobom, o ktorý Spotrebiteľ v sťažnosti alebo v podnete Dodávateľa požiadal, ak je takýto spôsob primeraný.
 4. Dodávateľ v odpovedi na sťažnosť alebo podnet uvedie, o akú sťažnosť alebo podnet sa jedná, a oznámi Spotrebiteľovi spôsob jej vybavenia.
 5. Na opakované sťažnosti alebo podnety týkajúce sa tej istej veci, ktoré neobsahujú nové skutočnosti alebo nie sú k nim priložené nové prílohy, nie je povinný Dodávateľ reagovať, a to ani keby boli podané treťou osobou (najmä v prípade, ak sa s vybavením takej sťažnosti/podnetu taká tretia osoba mala možnosť oboznámiť. napr. zverejnením vyjadrenia na Webovej stránke a pod.); túto skutočnosť nie je Dodávateľ povinný odosielateľovi oznamovať.
 6. Dodávateľ nie je povinný reagovať ani na sťažnosti alebo podnety, ktoré majú vulgárny alebo urážajúci obsah, najmä vo vzťahu k zamestnancom Dodávateľa alebo k Dodávateľovi samotnému.
 7. Tieto ustanovenia sa primerane aplikujú aj na sťažnosti alebo podnety podávané Podnikateľmi.

Čl. XII

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo iné informácie (z ktorých povahy vyplýva ich dôvernosť), ktoré im poskytla druhá zmluvná strana, nesprístupnia bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany tretím osobám a že tieto informácie použijú výhradne pre účely spočívajúce alebo súvisiace s plnením práv a povinností podľa zákona, týchto VOP alebo Zmluvy.
 2. Klient nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa oprávnený započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči pohľadávkam Dodávateľa alebo previesť práva a záväzky vyplývajúce z týchto VOP alebo Zmluvy na tretiu osobu.
 3. Dodávateľ a Klient sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčin­nosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z VOP a zo Zmluvy, ak to bude na splnenie takého záväzku žiadúce, a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutoč­nostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov, najmä bez zbytočného odkladu si vzájomne oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na práva a povinnosti Zmluvných strán podľa týchto VOP alebo Zmluvy.

Čl. XIII

Alternatívne riešenie sporov vo vzťahu s Spotrebiteľom

 1. Alternatívnym riešením sporu sa rozumie riešenie sporu medzi Spotrebiteľom a Dodávateľom vyplývajúceho zo Zmluvyalebo súvisiaceho so Zmluvou subjektom alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.
 2. Subjektom alternatívneho riešenia je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1); alebo má možnosť podať návrh prostredníctvom tzv. platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú je možné nájsť na webovom portáli www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené aj na webovom portáli Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk).
 3. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podáva Spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 4. Spotrebiteľ môže podať návrh v prípade, že:
  • a) sa obrátil na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu, ak nebol spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie alebo sa domnieva, že Dodávateľ porušil jeho práva a
  • b) Dodávateľ na žiadosť podľa písm. a) tohto odseku odpovedal zamietavo alebo neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 5. Návrh musí obsahovať:
  • a) meno a priezvisko Spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  • b) presné označenie Dodávateľa,
  • c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  • d) označenie, čoho sa Spotrebiteľ domáha,
  • e) dátum, kedy sa Spotrebiteľ obrátil na Dodávateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Dodávateľom bol bezvýsledný,
  • f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu.
 6. K návrhu Spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 7. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od Spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle; poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

Čl. XIV

Doručovanie písomností

 1. Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so Zmluvou sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:
  • a) elektronickej pošty (e–mail) dňom jej preukázateľného odoslania druhej zmluvnej strane, alebo
  • b) pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi. V prípade doručovania inak ako poštou je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa odseku 2. tohto článku VOP, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá  je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zá­sielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa sú­časne takáto poznámka zakladá na pravde. Tretia veta odseku 1. tohto článku VOP v časti „…alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zá­sielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa sú­časne takáto poznámka zakladá na pravde…“ sa neuplatní, ak je Klientom Spotrebiteľ, okrem prípadu, ak Spotrebiteľ porušil, hoci aj z nedbanlivosti, povinnosť podľa odseku 2. tohto článku VOP.
 2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel alebo pobytu zmluvných strán, resp. adresa, ktorú Klient uviedol v Objednávke ako adresu na doručenie Printového magazínu, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne vopred oznámil novú adresu sídla alebo pobytu, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe týchto VOP alebo Zmluvy alebo v súvislosti s týmito VOP alebo so Zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.

Čl. XV

GDPR / Ochrana osobných údajov

 1. V súvislosti s týmito VOP Dodávateľ, ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje fyzických osôb (Spotrebiteľov) v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu za účelom objednávky a dodania Printového magazínu a/alebo poskytnutia Elektronického obsahu podľa týchto VOP v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej oba tieto predpisy aj len ako „GDPR“).
 2. Právny dôvod, rozsah a zásady spracúvania osobných údajov ako aj práva Spotrebiteľov ako dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sú osobitne spracované v internom dokumente Dodávateľa, ktorý Dodávateľ zverejní na Webovej stránke. Na základe takýchto osobných podmienok je Dodávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje Klientov prípadne aj na iný účel ako je uvedený v odseku 1. tohto článku VOP, vždy však v súlade s GDPR.

Čl. XVI

Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy vzniknuté medzi Dodávateľom a Spotrebiteľom sa spravujú prednostne podľa Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona č. 22/2004 Z. z., Zákona č. 102/2014 Z. z., Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. V ostatných prípadoch (kde ako strany vystupuje Podnikateľ) sa právne vzťahy vzniknuté na základe Zmluvy spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiaci právnych predpisov.
 2. Ak niektoré ustanovenia týchto VOP nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo nes­kôr stratia účin­nosť, nie je tým dotknutá platnosť ostat­ných usta­novení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vy­plnenie me­dzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo naj­viac približuje zmy­s­lu a účelu týchto VOP a Zmluvy.
 3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2020.

Príloha č. 1 k VOP – vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy uzavretej na diaľku